ΚΑΛΕΣΜΑ-INVITATIOΝ

13 05 2009

ΚΑΜΠΑΝΙΑ

«ΟΧΙ ΣΤΟ ΡΑΤΣΙΣΜΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΟΥΝΙΑ»

Με πρωτοβουλία του Δήμου Καισαριανής και στο πλαίσιο της καμπάνιας «Όχι στο Ρατσισμό από την Κούνια» θα γίνει ένα πρωτόγνωρο γεγονός!

Πράγματι, το Σάββατο 23 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στη κεντρική πλατεία της πόλης θα πραγματοποιηθεί μια  εκδήλωση με επίκεντρο τη συμβολική τελετή εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου ενός παιδιού συμπολίτη μετανάστη από τη Αφρική. Το παιδί είναι 17 μηνών, ένα κοριτσάκι που γεννήθηκε στη Καισαριανή, και που  -ως γνωστό- δεν μπορεί να γραφτεί στο δημοτολόγιο με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ουσιαστικά, να στερείται δικαιωμάτων και να μην έχει χαρτιά ούτε στη Γκάνα, ούτε στην Ελλάδα. Η συμβολική εγγραφή θα γίνει από το Δήμαρχο Καισαριανής Σπύρο Τζόκα.

Η συμβολική τελετή που γίνεται στο πλαίσιο της καμπάνιας «Όχι στο

Ρατσισμό από την Κούνια» επιδιώκει:

 • * Να αναδείξει το πρόβλημα των παιδιών των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα και δεν μπορούν να εγγράφονται στα δημοτολόγια με αποτέλεσμα να στερούνται τα στοιχειώδη δικαιώματα του πολίτη που απορρέουν από αυτή την εγγραφή.
 • Να πληροφορήσει και να ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη για το μέγα ανθρώπινο και κοινωνικό πρόβλημα των εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών και των παιδιών τους, που ενώ ζουν ανάμεσα μας στις πόλεις και στις γειτονιές μας στερούνται τα  πιο στοιχειώδη δικαιώματα.
 • * Να αναδείξει την παρατεταμένη  απροθυμία του ελληνικού κράτους να παραχωρήσει στους μετανάστες γείτονες μας τα δικαιώματα που έχει κάθε δημότης των πόλεών μας
 • * Να καταδείξει ότι οι ίδιοι οι πολίτες και οι δημοκρατικοί θεσμοί τους είναι αποφασισμένοι να μην περιμένουν μοιρολατρικά από το κράτος να εντάξει τους μετανάστες στη κοινωνία μας και για αυτό αρχίζουν να προχωρούν σε παραδειγματικές πρωτοβουλίες
 • * Να αποτελέσει την αφετηρία μιας καμπάνιας στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης προκειμένου να τερματιστεί το σκάνδαλο των χωρίς δικαιώματα μεταναστών συνανθρώπων μας.

Θέλει επίσης να προστατέψει τους μετανάστες σε μια περίοδο και συγκυρία κρίσης, όταν  μπορεί να μην έχουμε δει ακόμα τα χειρότερα. Βοηθούσης της κρίσης και των σαρωτικών συνεπειών της, οι πρώτοι που θα κληθούν (από το κράτος και από το πολιτικό κατεστημένο) να την πληρώσουν θα είναι «προφανώς» και πάλι οι μετανάστες και τα –από κάθε άποψη- εντελώς απροστάτευτα από το κενό του νόμου, παιδιά τους

Σας καλούμε  να στηρίξετε με την παρουσία σας την πρωτοβουλία  του Δήμου Καισαριανής και της Καμπάνιας «Όχι στο Ρατσισμό από τη Κούνια»

Μετά την εκδήλωση θα ακολουθήσει καλλιτεχνικό πρόγραμμα και λαϊκή γιορτή με μουσικές και χορούς από μεταναστευτικά συγκροτήματα.¨

Η Καμπάνια «Όχι στο ρατσισμό από Κούνια»

ζητά συγκεκριμένα:

1. Απόδοση ελληνικής ιθαγένειας  στα παιδιά των μεταναστών που γεννιούνται στην Ελλάδα.

2.  Αναγνώριση στα παιδιά που αποφοιτούν από σχολεία μέσης εκπαίδευσης στην Ελλάδα του καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος με την ενηλικίωσή τους, ανεξάρτητο από τη νόμιμη ή μη διαμονή των γονέων τους.

3. Τροποποίηση του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, ο οποίος βασίζεται στην αρχή του ius sanguinis (αρχή του αίματος) με τη θέσπιση της αρχής του ius soli (αρχή του εδάφους) για όσους γεννιούνται στην Ελλάδα ή για κάθε ανήλικο που έχει συμπληρώσει τριετή παρουσία στην ελληνική εκπαίδευση οποιασδήποτε βαθμίδας (και με δυνατότητα επαναβεβαίωσης του ενδιαφερομένου κατά το έτος ενηλικίωσης).

4. Σε κάθε περίπτωση, καθιέρωση της αρχής της κατοικίας προκειμένου για την κτήση της ιθαγένειας (residence citizenship) που θα στηρίζεται όχι στον τόπο γέννησης ή στην καταγωγή βάσει αίματος, αλλά στον τόπο που βρίσκεται η κατοικία και η εργασία του μετανάστη, δημιουργώντας ειδικό δεσμό με τη χώρα.

5. Τροποποίηση του άρθρου 27 του Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας και του άρθρου 14 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων ώστε η κτήση της δημοτικότητας να αποσυνδεθεί από την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας και να συνδεθεί με το πραγματικό γεγονός της μόνιμης κατοικίας. Ανεξάρτητα από την ιθαγένεια θα πρέπει να πιστοποιείται ο νομικός δεσμός αλλοδαπών με το δήμο ή την κοινότητα όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες (π.χ. Ισπανία, Φιλανδία, Σλοβακία).

6. Καθιέρωση Τοπικού Συμβουλίου Μεταναστών ως συμβουλευτικού οργάνου στις πολιτικές που θα λαμβάνονται από τους δήμους ή τις κοινότητες.

7. Κατοχύρωση του δικαιώματος εκλέγειν και εκλέγεσθαι στις δημοτικές εκλογές για όσους τεκμηριώνουν 5ετή νόμιμη παραμονή στην Ελλάδα.

Για κάθε επαφή:

Σόνια Μητραλιά, 693-2295118, Λoρέτα Macauley,  693-8387351 site: www.kounia.org

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

THE CAMPAIGN “NO TO RACISM FROM THE BABY’S COT” AND THE MAYOR OF KAISARIANI  INVITE THE COMMUNITIES OF IMMIGRANTS TO PARTICIPATE AT THE CEREMONY OF THE SYMBOLIC INSCRIPTION AT THE CITY’S COUNCIL BOOK OF THE CHILD OF AN IMMIGRANT FROM GHANA, WHICH WILL TAKE PLACE IN THE CENTRAL SQUARE OF KAISARIANI, ΟN THE 23 OF MAY AT 7 HOUR IN THE AFTERNOON. THERE WILL BE MUSIC AND DANCES.     ( Take the bus no 224 from Kanigos Square to Kaisariani)

CAMPAIGN

“NO TO RACISM FROM BABY’S COT”

Under the initiative of the Municipality of Kaisariani and in collaboration with the campaign “No to racism from baby’s cot,” an unusual event is before us!

In fact, on Saturday 23 May at 7 o’clock in the afternoon in the central square of Kaisariani an event will take place, a symbolic ceremony, the registration of a child of an immigrant from Africa in the municipality’s registrar. The child is a 17 months old girl, born in Kaisariani, that cannot be registered in Municipality Roll and as a result it is essentially non-existed, as it is deprived of its rights and does not have a birth certificate neither in Ghana, nor in Greece. This is a well known fact for all immigrants’ children born in Greece. The symbolic registration will be made by the Mayor of Kaisariani, Spyros Tzokas.

The symbolic ceremony that will take place under the campaign “No to racism from  baby’s cot” seeks:

 • to reveal the problem of immigrants’ children born on the Greek territory who cannot be registered in the municipality, and as a result they are deprived of elementary citizen rights deriving from this registration.
 • to inform and sensitize the Greek public opinion and develop a feeling of solidarity with the big human and social problem of hundreds of thousands of immigrants and their children, who, while living among us in the cities and the neighbourhoods, are deprived of the most basic rights.
 • to reveal the long-term unwillingness of the Greek State to grant the rights that each citizen in the country enjoys, to our immigrant neighbours.
 • to show that the citizens themselves and some democratic institutions have decided not to be fatalistic and wait until the State decides to include the immigrants in our society, and thus they begin to carry out exemplary initiatives.
 • to start the campaign at the level of local government in order to terminate this scandal towards the immigrants who remain without any rights.

Moreover, this campaign aims at protecting and supporting the immigrants in this period of economic crisis, which may even get worse. With the use of the economic crisis and its sweeping consequences, the first that will be called (by the state and by the political establishment) to pay for it will be “obviously” once again the immigrants and, particularly, their children who remain unprotected due to lack of legislation.

Consider participating in this event, an initiative of the Municipality of Kaisariani and the campaign “No to racism from baby’s cot.”

There will be a cultural program and celebration with music and dance from migrant groups after the ceremony.

Our demands are:

1. Attribution of Greek citizenship to immigrants’ children born in Greece.

2. Attribution of long term resident status to children who graduate from secondary level education when reaching adulthood, independent of the status (legal or not legal) of their parents.

3. We demand the amendment of the Greek Nationality Code from the ius sanguinis principle (law of bloodline, current foundation) to a ius soli principle (law of soil) for all individuals born in Greece or for any minor who completes three years in any level of the Greek education system (and with the possibility of reaffirmation of the demand by the claimant when reaching adulthood).

4. In any case, institution of the residence principle as a base for the acquisition of citizenship, founded not on origin or place of birth, but on the person’s special bond with the place where his domicile and work are situated.

5. We demand both the article 27 of Greek Nationality Code and the article 14 of the Municipal Code’s amendment so as the acquisition of status as a member of the municipality will be dissociated from the acquisition of Greek nationality and will be linked with the reality of the permanent residence. The immigrants’ affiliation to their municipality should be established independently of nationality status (see the examples of Spain, Finland, Slovakia).

6. We demand the establishment of Local Immigrants Councils with a consultative role in the municipal decision and policy making.

7. Attribution of voting rights to municipal elections for anyone who can prove a 5-year legal residence in Greece.

Contact us:

Laureta Macauley: 693-8387351/ Sonia Mitralia: 693-2295118,

site: www.kounia.org

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Campagne « Non au Racisme des le Berceau »

INVITATION

La campagne  “Non au racisme dès le berceau” et  le maire  de Kaisariani

invitent les communautés des immigrants a participer a la cérémonie de l’inscription symbolique a l’état civil de l’enfant d’un immigrant Africain, qui se tiendra a la place centrale de Kaisariani le 23 mai, a 7 heures du soir. Suivront de la musique et des danses.

(Pour se rendre a Kaisariani, prendre le bus No 224 a la place Kanigos)

A l’initiative de la Commune de Kaisariani et dans le cadre de la campagne « Non au racisme des le Berceau », aura lieu un événement sans précédent !

En effet, le samedi 23 mai, à 7 heures du soir, à la place centrale de Kaisariani aura lieu une manifestation centrée sur la cérémonie de l’inscription à l’état civil de cette Commune d’une enfant d’un concitoyen immigré d’origine Ghanéenne. L’enfant âgée de 17 mois, est une fille née a Kaisairiani, laquelle –comme vous le savez bien- ne peut pas s’inscrire a l’état civil, avec comme conséquence d’être privée des droits les plus élémentaires, et des papiers tant au Ghana qu’en Grèce. L’inscription symbolique à l’état civil sera effectuée par le Maire de Kaisariani Mr. Spyros Tzokas lui-même !

La cérémonie symbolique dans le cadre de la campagne « Non au Racisme des le Berceau », a comme objectif :

 • De rendre visible le problème des enfants d’immigrés nés en Grèce et qui ne peuvent pas s’inscrire a l’état civil, avec comme conséquence d’être privés des droits élémentaires du citoyen qui découlent de cette inscription.
 • D’informer et de sensibiliser l’opinion publique sur le grand problème humain et social des centaines des milliers d’immigrés et de leurs enfants, lesquels bien que vivant parmi nous dans nos villes et nos quartiers sont privés des droits les plus élémentaires.
 • De mettre en évidence le manque prolongé de volonté  de la part de l’Etat Grec d’attribuer à nos voisins immigrés les droits dont jouis tout citoyen de nos villes.
 • De montrer que les citoyens et leurs institutions démocratiques elles-mêmes ont décidé  de ne plus attendre de façon fataliste de l’Etat Grec d’intégrer les immigrés dans notre société et en conséquence ils commencent à en prendre des initiatives exemplaires.
 • De servir comme point de départ d’une campagne au niveau des autorités municipales et de l’administration locale afin de mettre fin au scandale que constitue l’existence des nos concitoyens immigrés sans droits.

En plus, elle vise à protéger les immigrés dans une période de grave crise, dont on n’a pas encore vu les pires aspects. La crise et ses dures conséquences  aidant, les premiers qui seront appelés (par l’Etat et les partis de gouvernement) à en payer la facture seront –encore une fois- les immigrés et leurs enfants totalement dépourvus de toute protection légale.

Nous vous appelons de soutenir avec votre présence

l’initiative de la Commune de Kaisariani et de la campagne                            « Non au racisme dès le Berceau » !

Nous demandons :

1. Attribution de la nationalité grecque aux enfants d’immigrés nés en Grèce.

2. Reconnaissance pour les enfants terminant une école secondaire en Grèce du régime du résident de longue durée à leur majorité, indépendamment de la légalité ou non du séjour de leurs parents.

3. Modification du Code de la Nationalité Hellénique, qui repose sur le principe du ius sanguinis (droit du sang), par l’adoption du principe du ius soli (droit du sol) pour tous ceux qui naissent en Grèce ou pour tous les adultes qui ont suivi un enseignement de trois ans dans le système éducatif grec à quelque degré que ce soit (avec possibilité que l’intéressé reconfirme son souhait à sa majorité).

4. Dans tous les cas, adoption du principe du domicile pour acquérir la nationalité sur la base non pas du lieu de naissance ou du lieu d’origine reposant sur le sang, mais du lieu où se trouve le domicile ou le travail de l’immigré ayant un lien spécifique avec le pays.

5. Modification de l’article 27 du Code de la Nationalité Hellénique et de l’article 14 du Code des Municipalités et Communes pour que l’acquisition de l’inscription dans les registres civils cesse d’être connectée à l’acquisition de la nationalité grecque et soit liée à la réalité du domicile régulier. Indépendamment de la nationalité, il convient de certifier le lien légal des immigrés avec la Municipalité ou la commune, comme cela se passe dans d’autres pays (par exemple Espagne, Finlande, Slovaquie).

6. Institution d’un Conseil Local des Immigrés comme organe de consultation sur les politiques suivies par les municipalités ou les communes.

7. Garantie du droit d’élection et d’éligibilité pour les élections municipales pour tous ceux qui justifient d’un séjour légal de 5 ans en Grèce.

Contactez-nous :

Sonia Mitralia, 693-2295118, Loreta Macauley, 693-8387351,  site : www.kounia.org


Advertisements

Ενέργειες

Πληροφορίες

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s
Αρέσει σε %d bloggers: